Кëmbimit politika ose kthimin e produktit për të kërkesës së konsumatorit
 

Konsumatori ka të drejtë të kthejë një prodhim të blerë në periudhë prej 15 ditëve nga dita e pranimit të tij, me kusht që prodhimi që kthehet të jetë në gjendjen e njëjtë fizike siç është pranuar, i pa çpaketuar dhe pa përdorur, me të gjitha etiketat dhe shenjat që i ka pasur gjatë pranimit.

Konsumatori ka të drejtë të kthejë një prodhim të blerë në periudhë prej 15 ditëve nga dita e pranimit të tij, me kusht që prodhimi që kthehet të jetë në gjendjen e njëjtë fizike siç është pranuar, i pa çpaketuar dhe pa përdorur, me të gjitha etiketat dhe shenjat që i ka pasur gjatë pranimit.

Kur paraqisni një kërkesë për zëvendësim ose kthim të një produkti, produkti duhet të shoqërohet me një dëftesë fiskale ose një dëftesë fiskale dhe të gjithë dokumentacionin tjetër mbështetës që i jepet Konsumatorit së bashku me produktin.

Pas skadimit të 15 ditëve nga data e marrjes d.m.th. dorëzimi i produktit, konsumatori humbet të drejtën e zëvendësimit ose kthimit të produktit mbi këtë bazë. Të gjitha Kërkesat për Zëvendësim, d.m.th. Kthimi i Produktit, të parashtruara në ditën e 16-të pas datës në të cilën Produkti është pranuar nga Klienti, do t'i përgjigjen negativisht. Zëvendësimi ose kthimi i produktit Konsumatori mund ta realizojë atë në çdo dyqan Matstar, pavarësisht se ku është bërë shitja.