Me qëllim përmbushjen e nevojave dhe kërkesave tuaja, Matstar do të zotohet që uebfaqen e tij ta mbaj të qasshëm 24 orë në ditë.

Në rast të mos qasjes së përkohshme, përkatësisht ndërprerjes së funksionimit të uebfaqes për shkak të problemeve teknike ose ndikimeve tjera jashtë kontrollit të Matstar -it, atëherë ne nuk bartim asnjë përgjegjësi dhe nuk garantojmë qasje të përhershme.

Të gjitha të dhënat dhe informacionet e shpallura në uebfaqen e www.matstar.mk janë të natyrës informuese, ndërsa për të njëjtat Matstar e ruan të drejtën për të ndryshuar dhe modifikuar atë varësisht nga kushtet dhe nevojat.

Si rrjedhojë e specificitetit të mediumit “internet“, në qoftë se nuk është paraparë ndryshe në pajtueshmëri me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë, Matstar nuk bart asnjë përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacioneve dhe dokumenteve të shpallura aty.

Si rrjedhojë e specificitetit të mediumit “internet“, në qoftë se nuk është paraparë ndryshe në pajtueshmëri me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë, Matstar nuk bart asnjë përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacioneve dhe dokumenteve të shpallura aty.

Dëshirojmë të dini se kjo faqe shfrytëzon skedarë tekstual të quajtur “cookies”. Pa ato faqja nuk do të funksiononte siç duhet dhe nuk do të mund të shihnit pjesën dërmuese të opsioneve.
Për më tepër informacione për atë se çfarë janë “cookies” dhe çfarë lloje ekzistojnë mund të gjeni këtu. http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie