Nëse aktualisht nuk keni reklama aktive që ju interesojnë dhe doni të mbani mend të dhënat tuaja për punësimet e ardhshme, plotësoni aplikacionin dhe na dërgoni CV-në tuaj.

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me paraqitjen e kërkesës, pajtohem që të dhënat e mia personale do t’i nënshtrohen përpunimit për nevojat e Matstarit, gjatë procesit të përzgjedhjes së aplikantëve për punësim.

Aplikacioni

Plotësoni fushat