Политика за замена, односно враќање на производ на барање на Потрошувач
 

Потрошувачот има право во Матстар да го замени или врати производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини.

Потрошувачот правото за замена односно враќање на производ може да го оствари во рок од 15 дена сметано од денот на подигање т.е. достава на производот. За остварување на правото за замена односно враќање на производ согласно оваа Одлука важат следните законски услови: производот не бил употребуван; сочувани се: изгледот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети на производот;

При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со призводот задолжително се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на Потрошувачот му била издаденa заедно со производот.

По истекот на рокот од 15 дена од денот на подигање т.е. достава на производот, потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени Барањата за замена, односно враќање на производ, сметано од 16-тиот ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат негативно одговорени. Замената, односно враќањето на производот Потрошувачот може да го реализира во било кој продажен салон Matstar, независно од тоа каде е извршена купопродажбата.