Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

Одржување

Инструкции за сушење

Влажните обувки задолжително се сушат на собна температура. Многу често луѓето ги сушат влажните обувки до радијатор или друг директен извор на топлина, меѓутоа тоа е погрешно!

Инструкции за чистење на дамки

Валканите обувки треба да се исчистат од калта и нечистотиите и да се исушат, пред да се третираат со креми или останати средства за отстранување на дамки.materials MK

Кожа

Избришете ги внимателно обувките со влажна ткаенина, користејќи мек сапун и ладна вода. Не ги перете обувките во машина за перење на алишта! Не користете избелувачи! По сушењето, нанесете рамномерно крем за одржување на обувката на целата површина, притоа доколку користите крем во боја, бојата на кремот треба да одговара со бојата на обувката! Сепак, користете безбоен крем за светли обувки или обувки од природна кожа.

Велур и нубук

За обувките од овие материјали, пред сушењето отстранете ги замрсените дамки со специјална четка за велур или нубук! Не користете вода, бидејќи таа може да биде причинител за познавање на дамките. Мазните дамки се отстрануваат со соодветен препарат за велур или нубук

Синтетички материјали

Во зависност од структурата на материјалот, придружувајте се кон упатството за одржување соодветно за секој материјал: кожа, велур или нубу

Десет совети за убави обувки

Велат дека обувките се олицетворение на човечкиот карактер, без разлика на неговата облека. Затоа како најважен аксесоар се спомнуваат токму тие – обувките! За да оставиме добар вречаток, треба да се грижиме обувките постојано да бидат чисти и во добра состојба.
Различните обувки може потполно да го променат стилот на облеката. Нормално, со текот на времето стануваат износени и стари. За да ги одржите вашите омилени обувки во форма што подолго, Ви предложуваме неколку корисни совети:
1.Пред да ги складирате зимските обувки, задолжително исчистете ги. Би било пожелно да ги чувате во кутии, а не да ги натрупувате еден пар врз друг.
2.Никогаш не ги оставајте обувките коишто ги носите секој ден, валкани со прав или кал. Чистете ги по секое носење и тие ќе ви возвратат со долго и удобно носење.
3.Влажните обувки од кожа најдобро се чистат со топла вода. За да остане кожата мека, може да ги третирате со вазелин илидруго масло погодно за кожа. Дури откако ќе се исушат може да ги бојадисате.
4.Не обувајте нови обувки за првпат на дожд. Најпрвин новите обувки се носат на суво време за да се пополнат порите на потполнките. На тој начин ќе дојде до помалку пропуштање на вода.
5.Дамките на светлите обувки може да се исчистат со тампон натопен во лимонов сок. Задолжително е пред тоа тие да се исчистат од прав и кал.
6.За да ги вардите зимските обувки од влага, намачкајте ги одвреме навреме со рибино масло.
7.Никогаш не ги сушете обувките на печка, парно или силна сончева светлина – постои можност од нивна деформација!
8.Кога немате повеќе боја за обувки, можете да ги премачкате со памук на кој сте ставиле крем за раце или млеко за тело.
9.За да бидете сигурни дека обувките секогаш  ви „светат” носете со себе сунѓер за сјај.
10.Кога соблекувате влажни обувки, внимавајте да не им го згмечите предниот дел. Веднаш по соблекувањето, наполнете ги со сува хартија, превртете ги со подметките нагоре и оставете ги да се исушат.

Најважно!!!

•Полирајте ги обувките пред да излезете надвор;
•Доколку обувките се влажни, тапкајте ги со сува хартија за да ја соберете водата а потоа оставете ги да се исушат на собна температура;
•Пред да ги перете обувките, проверете дали материјалот од  којшто се направени дозволува нивно перење;
•Пред перење на обувките, исчистете ги од кал и извадете ги врвките, бидејќи врвките треба да се перат одделно од обувките;
•За да не добијат обувките непријатен мирис, користете специјален дезодоранс или пудра;
•Менувајте ги влошките на обувките редовно!

Упатство за одржување на обувките

•Користете ги обувките соодветно на сезоната за којашто се наменети
•Чувајте ги обувките на собна температура на суво и проветрено место.
•Начинот на дневно користење на обувките ќе го определи нивниот век.
•Периодично менувајте ги или чистете ги влошките на обувките.
•Обувките треба да се проветруваат.
•Кога се носат на боса нога или доколку се носат со синтетички чорапи / хулахопки, обувките може да добијат лош мирис. Поради тоа треба да се избегнува носење на обувките на боса нога и редовно да се менуваат чорапите / хулахопките.
•Обувките во чијашто декларација нема натпис waterproof може да пропуштаат вода. Влажните обувки треба да се одржуваат според упатсвото дадено во декларацијата.
•Најдобро е влажните обувки да се сушат на собна температура.
•Треба да се избегнува директен контакт на обувките со морска вода, како и предолго изложување на сонце.
•Обувките не треба да се чуваат влажни.
•Не сушете ги влажните обувки принудно (со парно, на сонце или на друг директен извор на топлина).

Информација за одржувањето:

•Не ги перете обувките во машина за перење на алишта! Не ги перете на рака! Не  користете избелувачи!
•Валканите обувки од природна или вешачка кожа треба да се чистат со влажна крпа или мек сапун;
•Доколку обувките се влажни, најпрво се сушат со сува крпа,а потоа се оставаат да се исушат на собна температура;
•Обувките од нубук или велур треба да се исчеткаат до специјална четка или средство за чистење на велур.
 

Instrukcione për tharje

Këpucët e njoma doemos thahen në temperatur dhome. Shumë shpesh këpucët e njoma thahen afër qendrores apo në ndonjë nxehtësi tjeter direkte,megjithatë ajo është gabim!

Instrukcione për pastrimin e njollave

Këpucët e përlyera duhet të pastrohen nga balta dhe papastërtit,dhe të thahen para se të lyhen me krem apo mjete tjera për largimin e njollave.materials AL

Lëkur

Pastroni me vëmendje këpucët me pëlhur të lagur,duke përdorur sapun të butë dhe ujë të ftohët. Mos i pastroni këpucët në makin për larje rrobashë! Mos përdorni zbardhues! Pas tharjes,vendosni krem për mbajtjen e këpucës në të gjithë pjesën,pas asaj përderisa përdorni krem me ngjyrë,ngjyra e kremit duhet të përshtatet me ngjyrën e këpucës! Megjithatë,përdorni krem pa ngjyrë për këpucëtë ndritshëme ose këpucë nga lëkura natyrore.

Velur dhe nabuk

Për materialin e këtyre këpucëve,para tharjesë largoni njollat e yndyrshëme me brush speciale për velur dhe nabuk! Mos përdorni ujë,sepse e njëjta mund të jetë shkak për njohjen e njollave. Njollat e yndyrshëme largohen me aparat të përcaktuar për velur dhe nabuk.

Materiale sintetike

Në mvarjen e strukturës se materialit, bashkangjituni kah instrukcionet për mbajtjen e çdo materiali:lëkur,velur apo nabuk!

Dhjetë këshilla për këpucë të bukura

Thuhet se këpucët e përfaqsojnë karakterin e njeriut,pa dallim nga veshja e tijë. Përat si më akcesor kryesor përmenden këto- këpucë! Që të bëjmë një hap të mirë,duhet të kujdesemi për këpucët që çdo herë të jenë të pastërta dhe në gjendje të mirë.
Këpucët e ndryshme munden plotësisht ta ndryshojnë formën e veshjes! Normal, me kalimin e kohës ato të njejtat janë të përdorura dhe të vjetra. Që të mund ti mbani në form këpucët e juaja të preferuara,ju rekomandojm disa këshilla që ju duhen:
1.Para se ti mbledhni këpucët e dimrit,patjetër pastroni ato.Do të ishte më e preferuar ti ruani ato nëpër kuti,e jo ti grumbulloni ato një mbi një.
2.Asnjëherë mos i lërni këpucët me balt apo me pluhurë të cilat i keni përdorur gjatë ditës.Çdo herë mbasi ti mbathni pastroni e ato do tjua kthejnë duke i përdorur edhe shumë gjatë dhe rehatshëm.
3.Këpucët e njoma nga lëkura më së miri pastrohen me ujë të nxehtë.Që të mbetet lëkura e butë,mund ti lyeni me vazelinë ose vaj koço.Njëherit duhet që të thahen, pastaj të ngjyrosen.
4.Mos vishni këpucë të reja për herë të parë në shi.Më së pari,këpucët e reja duhet të vishen në koh të thatë që të mbushen poret e mbetura.Në atë mënyr shum më pak do të vjen deri te lëshimi i ujitë.
5.Njollat në këpucët e ndritshëme mund të pastrohen me tampon mbushur me lëng të limonit.E patjetërsushme është që njëherit të pastrohen nga balta apo pluhuri.
6.Që ti largoni këpucët e dimrit nga e njoma,lyeni të njejtat koh pas kohe me vajë peshku.
7.Asnjëherë mos i thani këpucët në furrë,qëndror apo temperatur të fort dielli-ka gjasa për deformime!
8.Nqoftëse, më nuk keni ngjyrë për këpucë,të njejtat mund ti lyeni me pambuk të mbushur me krem për duar apo qumësht për trup.
9.Që të jeni të sigurt që këpucët gjithmonë ju ,,shëndrisin,,mbani me vete sfungjer për shkëlqim.
10.Kur i zhvishni këpucët e njoma,keni kujdes që mos të grimcohet pjesa e përparme.Menjëherë pas zhveshjes,mbushni ato me letra të thata , ktheni me përparsen lart dhe lërni që të thahen.

Më e rëndësishme!!!

•Lyeni këpucët para se të dilni jashtë;
•Përderisa këpucët janë të njoma merni letër të thatë që ta mbledh ujinë dhe pastaj lërni ato të thahen në temperatur dhome;
•Para se të lahen këpucët, shikoni a është e lejuar larja e tyre;
•Para larjes së këpucëve, pastroni ato nga balta dhe ndani lidhëset,sepse lidhëset duhet të lahen ndaras nga këpucët;
•Që të mos marin këpucët erë të pakëndshme, përdorni dezodorant special ose pudër;
•Ndroni rregullisht shtrojat/soletat e këpucëve çdo herë!

Rregulla për mirëmbajtjen e këpucëve

•Këpucët përdorni për sezonin të cilat janë të paraparë.
•Ruani këpucët në temperatur dhome dhe në të thatë.
•Mënyra e përdorimit të këpucëve të përditshme do ta cakton shekullin e tyre.
•Në disa perioda ndroni apo pastroni shtojat/soletat e këpucëve.
•Përderisa vishen në këmbë të zbathur ose derisa vishen me qorape sintetike/triko, këpucët mund të marin erë të keqe. Për atë duhet ti largohemi që të mos vishen–zbathur dhe çdo herë të ndrohen qorapet/trikot.
•Këpuca e cila nuk ka deklaratë që shkruhet waterproof mund të lëshon ujë.
•Këpucët e njoma duhen ti përmbahen rregullave që janë të dhëna në deklaratë.
•Më së miri është që këpucët e njoma të thahen në temperatur dhome.
•Duhet ti largohemi kontaktit direkt të kpucëve me ujë deti,si dhe qëndrim i gjatë në diell.
•Mos i thani këpucët e njoma me forc(me qendror,në diell apo në ndonjë tjetër nxehtësi direkte.

Informacione për mirëmbajtje:

•Nuk duhet larë këpucët në makin për larje rrobashë!Nuk duhet larë në dorë! Nuk duhet përdorur zbardhues në to!
•Këpucët e përlyera nga natyra ose lëkura artificiale duhet të pastrohen me pëlhur të lagur ose sapun të butë.
•Derisa këpucët janë të njoma,më së pari duhet të thahen me pëlhur të thatë dhe të vendosen të thahen në temperatur dhome;
•Këpucët nga velur dhe nabuk duhet të pastrohen me brush speciale apo ndonjë mjet tjetër për pastrimin-velur.
 

Instructions for drying

Wet shoes are usually dried on a room temperature. Very often, people dry the wet shoes near a radiator or other direct source of heat, but it is very wrong!

Instructions for cleaning of smudges

Dirty shoes should be cleaned from the mud and dirt and dry out, before treating them with cream or other smudges removers.materials

Leather

Clean the shoes with wet fabric very carefully using soft soap and cold water. Do not wash the shoes in a washing machine! Don’t use bleach! After drying, put the cream on the whole shoe surface using appropriate cream color! But for light color shoes or shoes of natural leather, use non color cream.

Velour and nubuk

For the shoes made of these materials, before drying, remove the smudges with special brush for velour and nubuk. Do not use water because it can cause the appearance of the smudges. Soft smudges can be removed with appropriate preparation for velour and nubuk.

Synthetic materials

Depending on the structure of the material, keep the maintenance manual according to each material: leather, velour of nubuk.

Ten advices for pretty shoes

It is a saying that the shoes show the people’s character not their clothes. That is way as the most important accessory shoes are mentioned. To give good impression, we should take care of the shoes to keep them clean and in good condition.
Different shoes can completely change the clothe style. Normally, during the time, they become old and worn. To keep your favorite shoes in shape as long as it can, we give you some useful advices:
1.Before you put away your winter shoes, compulsorily clean them. It is more useful to keep the in a box, not to put them one pair on another.
2.Never let the shoes you wear every day with dust mud or dirt. Clean them after each wearing and they will return to you with long comfortable wearing.
3.Wet shoes of leather should be cleaned with hot water. To keep the leather softy, you can treat it with petroleum jelly or oil for leather treatment. After they dry you can put the color cream.
4.Do not wear your new shoes in rain for the first time. First you should wear the new shoes on a dry weather to let the pore of the padding fulfill. That way will prevent water income in the shoes.
5.Smudges on light color shoes can be cleaned with a piece of cotton put in lemon juice. It is compulsory to clean them from dust and mad before that.
6.To keep the shoes away from moisture, from time to time, put some fish oil.
7.Never keep the shoes on an oven, heating or sun heat – there is a possibility they to deform.
8.When you run off shoe cream, you can put some hand cream or body lotion on a piece of cotton.
9.To be sure that your shoes always shine, always take a sponge with you.
10.When you take off wet shoes watch out not to crumple the front part. Right after you take them off fill them with some paper, turn them upside down and let them dry.

Most important!!!

•Always polish your shoes before you go out;
•If the shoes are wet, dry them with some paper to collect the water and then let them dry on a room temperature;
•Before you wash the shoes check the material to see if it allows washing;
•Before washing the shoes, clean them from dust and dirt and remove the shoes laces because the laces should be washed separately;
•To avoid any odor, use special deodorants and powder;
•Change the padding often.

Manuel for maintenance of shoes

•Use the appropriate shoes according to the season;
•Keep the shoes in a room temperature, on a dry and airy place.
•The way of daily using the shoes will determine their endurance.
•Periodically change or clean the padding.
•Shoes should be aired.
•When you wear shoes without socks or with synthetic socks, shoes can get bad odor. That’s way you should avoid wearing shoes without socks and to change the socks regularly.
•The shoes that have no label that says “waterproof”, can leak water inside the shoes. Wet shoes should be maintained according to the manual given in the declaration list.
•The best way is to dry the shoes in a room temperature.
•You should keep the shoes away from salty water and sun light.
•Shoes should not be kept wet.
•Do not dry your wet shoes with heating, sun or another direct heat source.

Information for maintenance:

•Do not wash the shoes in the washing machine! Do not wash them by hand! Do not use bleach!
•Dirty shoes of natural or artificial leather should be cleaned with wet cloth or soft soap;
•If the shoes are wet, first they should be dried with dry cloth and then to let them dry in a room temperature;
•Shoes of nubuk or velour should be brushed with special brush or special set for cleaning of velour.

Location

Atanas Babata 12
Bit Pazar Skopje
Republic of Macedonia
click for map

Contact

+389 2 322 4350
+389 72 236 380
email: matstarmk@gmail.com
skype: fadimatmk