Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

Здравје

Човечкото стапало

Нозете ја издржуваат целата тежина на телото, ни помагаат да се движиме, едноставно да се чувствуваме живи!
Човекот прави околу 8000 чекори секој ден. Нозете содржат повеќе коски во себе отколку кој било друг орган во нашето тело (¼ од целиот скелет на човекот), потоа 19 мускули, 107 жили и 250 000 потни жлезди.
За да бидете сигурни дека вашите нозе ќе бидат здрави до старост мора внимателно да се грижите за нив.

Зошто обувките се толку важни?

Секој ден трошиме енергија, време и пари за совршен надворешен изглед.
Сепак, да се запрашаме: кога последен пат сме помислиле за здравјето на нашите стапала? Погледнете ги Вашите обувки и помислете на пример дали е правилна нивната форма? Доколку одговорот е негативен, значи дека вашите стапала и нозе се далеку од завидна состојба.
Помалку од 10% од децата се раѓаат со деформации на нозете, а само 45% од возрасните имаат здрави стапала. Основната причина за тоа е погрешниот избор на обувки во детството.

Детската нога

Бебињата ги користат нивните ножиња како дополнително сетило. Тие се многу чувствителни и му помагаат на детето да го спознае светот околу себе. Бебешкото стапало е составено од неразвиени, меки коски кои наликуваат на 'рскавици. Несоодветна обувка би можела да предизвика големи проблеми во процесот на развој на нежното ноже. Истовремено, бебето не може да одреди дали обувката што ја носи му одговара на неговото ноже по големина и широчина.
Развојот на ногата е долг и сукцесивен процес во кој 'рскавиците стануваат сè потврди и постабилни. Стапалото целосно се оформува дури по шесттата или седмата година.

Совети за родителите

• Бебето на возраст од осум или девет месеци нема потреба од обувки. За да внимавате на стапалата да им биде топло и суво, треба да обувате само чорапи или меки платнени топлинки, коишто во никој случај не треба да бидат тесни.
• Треба да ја проверувате големината на стопалото на секои два-три месеци;
• Веднаш измерете ја должината и ширината на двете стапала;
• Носете патики или спортски обувки кога се бавите со спорт!
• Не користете за вашето дете обувки носени од друго дете. Секое дете има различни стапала, а обувките се прилагодуваат на нивната форма;
• До тригодишна возраст, барајте професионално мислење за стапалата и нозете на вашето дете, барем еднаш или двапати годишно. Доколку забележите проблем, консултирајте се со ортопед!
• Кога вашето дете ќе наполни три години, направете целосен ортопедски преглед;
• Следете каква било деформација на палците или останатите прсти на нозете;
• Сечете ги навремено и внимателно ноктите на нозете.

Како да изберете правилни обувки?

Најважен при изборот на детска обувка е материјалот. Тој треба да биде природен и мек, за да може ногата преку него да дише и да се движи слободно. Мора да бидете сигурни дека обувките:
• добро го опфаќаат глуждот (до четвртата година);
• имаат флексибилен и нелизгав ѓон;
• имаат зајакната, тврда подлога која ќе го спречи поместувањето на стапалото внатре во обувката;
• поседуваат или врвки или лепенки кои ќе овозможат стабилност;
• имаат доволно простор за природно движење и растење на ногата;
Детските обувки не треба да имаат подигната (висока) пета. Такви обувки треба да се носат само во специјални случаи.

Како да се избере правилен број на обувка?

Кога купувате детски обувки, најдобро е детето да биде со вас. Доколку тоа не е можно, тогаш понесете со себе скица од ногата на вашето дете. Задолжително е таа да биде за 12 милиметри поголема од сите страни зошто детското стапало треба да биде слободно во обувката. Кога ќе ги пробувате обувките на детето не треба да употребите сила за да го внесете детското стапало во неа, напротив - ножето треба слободно да влезе во обувката и да се приспособи на неа, а платното од долниот дел треба да биде прилепено за стапалото.

Këmba e njeriut

Këmbët e mbajnë të gjithë rëndësin e trupit,na ndihmojnë të lëvizim,të ndjehemi të gjallë. Njeriu bënë rreth 8000 hapa çdo ditë.Këmbët përmbajnë në vete më shumë eshtra sesa çdo organ tjetër në trupin tuaj-1/4 e gjithë skeletit të njeriut, dhe 19 muskuj, 107 vena dhe 250 000 gjëndra djerëse. Prandaj, që të jeni të sigurt që këmbët e juaja të jenë të shëndosha deri në pleqëri, duhet me vëmendje të kujdeseni për to.

Përse këpucët janë aq të rëndësishme?

Çdo ditë harxhojmë energji, kohë dhe të holla për pamjen e jashtëme perfekte. Por, për së fundi herë kur keni menduar për shëndetin e këmbëve tuaja? Shikoni këpucët e juaja dhe mendoni se a është e drejtë forma e tyre? Përderisa përgjigjja është negative, dmth që shputat e juaja dhe këmbët janë larg nga gjendja reale. Më pak se 10% e fëmijëve lindin me deformime në këmbë dhe vetëm 45% prej të riturëve kan shputa të shëndosha. Shkaku i gjithë kësaj është zgjedhja e gabuar e këpucëve në fëmijëri.

Këmba e fëmijës

Foshnjet i përdorin këmbëzat e tyre si ndjenjë të plotë. Ato janë shumë të ndjeshëm dhe i ndihmojnë fëmijës që ta njohë botën rreth tijë. Këmba e foshnjës është e përbër nga jo të zhvilluarat, eshtra të buta të cilat përngjajn në kërc dhe e bëjnë të njëjtën shum të butë.
Këpuca jo e përshtatshme mund të sjellë probleme të mëdha në procesin e zhvillimit të këmbës. Njëkohësisht, foshnja nuk mund të cakton se këpuca që e mbath a i përshtatet në këmbëzën e vetë për madhësi apo gjerësi.
Zhvillimi i këmbëve është një proces i gjatë, në të cilin kërcet bëhet më e vështirë dhe më të qëndrueshme. Këmbët janë të formuar plotësisht pas moshës gjashtë apo shtatë vjeçare.

Këshilla për prindëritë

• Foshnja në moshë prej tetë deri në nëntë muaj nuk ka nevoj për këpuc. Që të kujdeseni që shputa e fëmijës të jetë e nxehtë dhe e thatë, duhet të veshëmbathni qorape apo pantofla të buta pëlhure, e cila në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë e ngushtë.
• Duhet ta kontrolloni madhësin e këmbës së fëmijës në çdo dy/tre muaj;
• Menjëher mateni gjerësin dhe gjatësin e shputave;
• Veshëmbathni atlete apo këpuc sportive vetëm për sport;
Mos përdorni për fëmijën tuaj këpuc që janë mbathur nga një fëmij tjetër. Secili fëmij ka këmbë të ndryshme, dhe këpucët duhet të përshtaten me formën e tije;
• Deri në moshën tre vjetëshe me vëmendje kujdesuni për shputën dhe këmbët e fëmijës tuaj,më së paku një apo dy herë në vitë. Përderisa vëreni ndonjë problem, konsultohuni me ortopedistin!
• Kur fëmija juaj ti mbush tre vite,bëni një tretman të tërë ortopedik;
• Ndiqni cilin do deformim të gishtrinjëve të këmbës;
• Shkurtoni me kohë dhe me kujdes thonjët e këmbëve.

Si të zgjidhni këpucët e duhura?

Më e rëndësishmja gjatë zgjedhje së këpucëve për fëmij është materiali. Ai duhet të jetë natyror dhe i butë, që të mund këmba nëpërmjet tijë të merrë frymë dhe të lëviz lirshëm.
Duhet të jeni të sigurt se këpucët:
• e mbërthen zogëzën e këmbës(deri në moshën 4-vjeqare)
• ka shollë fleksibile dhe që nuk rrëshqet
• ka shtresë/bazë të fortë,me qka pengohet zhvendosja/lëvizja e këmbës brenda këpucës
• përmbajn ose lidhëse ose ngjitëse të cilat ofrojnë stabilitet
• kan hapësir të mjaftueshme për zhvillim natyror dhe rritje të këmbës
Këpucët e fëmijëve nuk duhen të kenë shput të ngritur (të lartë). Kto këpuc mund të përdoren vetëm për raste speciale.

Si të zgjedhni numrin real të këpucëve?

Kur të bleni këpuc për fëmij, më së miri është që edhe fëmija të jetë me ju. Përderisa ajo nuk ësht e mundshme, atëherë sillni me vete skemë të këmbës së fëmijës. Është e detyrueshme që e njejta të jetë 12 milimetra më e madhe nga të gjitha anët, për arsye se shputa e fëmijës duhet të jetë e lirë në këpucë. Kur të provon fëmija këpucën mos përdorni forcë që ta vëndoni atë, këmba duhet të hynë lirë dhe të përshtatet me këpucën dhe pjesa e poshtëme e këpucës duhet të ngjitet për shputën.

Human foot

Our feet hold the whole body weight; they help us walk, simply to feel alive!
A human makes about 8000 steps every day. Our feet have more bones than any other part of our body (¼ of the whole skeleton), 19 muscles, 107 tendons and 250 000 sweat glands.
To be sure that your feet will be healthy all your life, you must take care of them very carefully.
    

Why are shoes so important?

We spend energy, time and money for perfect look every day.
But to our self a question: when did we think of our feet’s health for the last time? Look at your shoes for example, if they have regular shape? If the answer is negative it means that your feet and legs are far away from healthy feet and legs.
Less than 10% of the children are born with leg deformation and only 45% of the adults have healthy feet. The main reason for that is the wrong choice of shoes in the childhood.

Child’s leg

Babies use their legs as an additional sense. They are very sensitive and help the child to understand the world around him. Baby’s feet are made of non-developed soft bones so called cartilages. Inappropriate shoes can cause big problems in the development process of their gentle feet and legs. In the same time, a baby cannot recognize if the shoe suits him by size.
The development of legs is a long process in which the cartilages become harder and more stable. The feet are completely formed after age of six or seven.

Advice for parents

• A baby at the age of eight or nine months does not need shoes. To keep their feet warm you can only put some worm socks or soft slippers that must not be tight;
• You should check the feet size on every two-three months;
• Immediately measure the length and the width of both feet;
• Wear sport shoes and sneakers when you do some sport;
• Do not use other children’s shoes for your child. Every child has different feet, and the shoes adjust to their shape;
• Until age of three look for professional opinion for your child’s feet and legs at least two times a year. If there is a problem, look for an orthopedic doctor;
• At the age of three make a complete orthopedic examination;
• Keep following any deformation of the toes;
• Cut the toes’ nails regularly and very carefully;

How to choose right shoes?

The most important thing during the choice of buying children shoes is the material. It should be soft and natural to let the feet breathe and move freely. You must be sure that the shoes:
• Hold the ankle well (until the age of four);
• Have flexible and non-slippery sole;
• Have strong and hard padding that will stop the movement of the feet inside the shoes;
• Have shoelaces that will provide stability;
• Have enough space for natural movement and growth of the feet;
Children shoes should not have high heels. That kind of shoes should be worn in special cases.

How to choose the right shoe size?

When you buy children shoes the best way is the child to be with you. If that is not possible, take a drawing or a sketch of your child’s feet. It is compulsory the shoes to be 12 millimeters bigger because the feet should be free in the shoes. When the child tries the shoes you should not use force to put the feet in the shoes, the feet should get into the shoes freely and to adjust to the shoes and the fabric of the lower part should be attached to the feet.

Location

Atanas Babata 12
Bit Pazar Skopje
Republic of Macedonia
click for map

Contact

+389 2 322 4350
+389 72 236 380
email: matstarmk@gmail.com
skype: fadimatmk

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries