Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

Ергономија

Ергономија

Работничките обувки се направени според британскиот стандард:
Обувката е направена од синтетички и природни материјали коишто го исполнуваат условот за квалитет и соодветни перформанси на стандардот EN 345.
Носејќи го овој тип на обувки нозете се заштитени, особено во делот на прстите, од секаков вид на механички повреди коишто може да бидат предизвикани од пад на тешки предмети при работа.
Заштитните обувки се наменети за работа во градежништвото или слични работни средини во коишто постои опасност од механички повреди.ergonomics MK

Спефикацијата на перформанси кои што ги поседува заштитната обувка

- Обезбедена заштита од удар со јачина од 200 Џули;

- Дозволен притисок (гмечење) до 15 000 Њутни;

Дополнителна заштита која ја нуди производот

- Резистентност на топлински контакт 300 ˚C;
- Резистентност на пенетрација 1100 Њутни;
- Електрична резистентност: Кондуктивност макс. 100 KΩ, Антистатичност (100-1000) KΩ

Временски услови

- Изолација од студ,
- Изолација од висока температура,
- Енергија на абсорпција на петата 20 Џули;
- Навлегувањето на вода во горниот дел е оневозможено;
- Ѓонот е резистентен на масло и слично;

Начин на изработка

- Обликувана со инјектирање

Заштитната обувка, опишана погоре, на којашто се извршени испитувања според стандардите на ЕУ според член 10 од Директива ОЛЗ (89/686/EEC) во категоријата на обувки со интермедијарен дизајн. Ова беше покажано преку задоволителните тестирања според британскиот стандард EN 345-1 1993 како и со приказот на техничката документација.

Ergonomi

Këpucët e punëtorëve janë të rregulluara në bazë të standardit britanez:
Këpuca është e rregulluar përdorur si sintetike,poashtu edhe materiale natyrore të cilat e plotësojnë kushtin për kualitet dhe performanc të përshtatshme të sankcionit EN 345.
Duke i mbathur këtë llojë të këpucëve thonjët e këmbëve të veshmbathësit janë të mbrojtura nga secili llojë i lëndimeve mekanike të cilat mund të jenë shkaktarë nga rrënja e sendeve të rënda në atë pjesë të këmbës.Këpucët e mbrojtura janë të vendosura për punë në ndërtimtari apo punë të ngjajshme mjedisi në të cilat egziston rezik të lëndimeve mekanike.ergonomics AL

Këpuca mbrojtëse karakterizohet me këto performanca specifike

- Siguron mbrojtje nga goditja me fuqi 200 Xhul;

- Duron presion/shtypje mbi këpucën me fuqi prej 15 000 Njutën;

Prodhimi ofron edhe mbrojtjet plotësuese në vijim

- Rezistencë ndaj kontaktit me nxehtësi 300 °C;
- 
Rezistencë ndaj penetrimit-1100 Njutni;

- Rezistencë e elektrike: Konduktivitet makc.100 KΩ
, Antistatik (100-1000) KΩ


Kushtet kohore

- Izolim nga të ftohti,

- Izolim nga temperatura të nxehta,
- Energji të absorbimit të shputës-20 Xhul;

- Depërtimi ujit në pjesën e sipërme është e pamundshme;
-Sholla e është rezistent ndaj vajit dhe etj;

Mënyra e përpunimit

- E formësuar me injektim


Këpuca mbrojtëse,shkruar pak më lartë në të cilën janë të kryera analizat në bazë standardeve të BE-së me artikëll10 të PPE Direktiv(89/686/EEC)në kategorin e këpucëve me dizajn intermediaren.Kjo është e treguar përmes testimeve të pëlqyera në bazë BS EN 345-1 1993 si dhe në dokumentacionin teknik.

Ergonomics

Workers’ shoes are made by the British standard:
The shoes are made of synthetic and natural materials which meet the condition for quality and appropriate performance of the standard EN 345.
Wearing this type of shoes, feet are protected, especially in the front part of the toes; they are also protected from any kind of physical injuries caused by fall of heavy objects during working.
Safety shoes are for working in construction or similar environments where there is danger of physical injuries.ergonomics

Specified performance of the safety shoes

- Protection from an impact with strength of 200 J;
- Allowed pressure (smashing) up to 15 000 N.

Additional protection that the product offers

- Heat resistance - 300˚C;

- Penetration resistance – 1100 N;

- Electrical resistance:
 Conduction max 100 KΩ, Anti-static (100-1000) KΩ


Weather conditions


- Cold isolation,

- High temperature isolation

- Energy of heel absorption – 20 J;

- Water income in the upper part is impossible;

- The sole is resistant to oil or similar;


Way of production


- Shaped by injecting;


Safety shoes, described above, on which testing were made according to the EU standards Article 10 from the Directive OLZ (89/686/EEC) in the category of shoes with intermediate design. This was shown by satisfying testing according to the British standard EN 345-1 1993 as well with the showing of the technical documents.

Location

Atanas Babata 12
Bit Pazar Skopje
Republic of Macedonia
click for map

Contact

+389 2 322 4350
+389 72 236 380
email: matstarmk@gmail.com
skype: fadimatmk

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries