Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg

Matstar

За нас

Mat Star ® е регистрирана трговска марка во повеќе од десет држави меѓу кои: Бугарија, Македонија, Турција, Грција, Србија, Франција, Албанија, Германија, Унгарија, Италија и Романија. Со палета на производи составена од над 1000 артикли, класични и спортски обувки за секоја сезона произведени од природна или вештачка кожа, велур или нубук, како и обувки од текстил коишто ги задоволуваат различните вкусови на купувачите, Mat Star ® ги освојува пазарите ширум светот!

Ние ја користиме технолошката моќ на фабриките, во коишто се произведуваат обувки наменети за пазарите во западна Европа. Производните единици со коишто соработуваме имаат долгогодишна традиција за производство на квалитетни и модерни обувки. Располагаме со екипа на професионални дизајнери коишто се грижат за удобноста на вашите нозе. Строго ги следиме најмодерните тенденции во областа на дизајнирањето на нашите модели и изборот на материјали за нив.

Квалитетот на обувките Mat Star ® одговара на светските ергономични стандарди. Високотехнолошката модерна опрема и екипата од професионалци се гаранција за задржување на имиџот на нашата трговска марка. Нашата компанија е успешна, бидејќи никогаш не ги повредуваме правата на нашите клиенти.

Нашата визија е: долгорочна успешна соработка меѓу нас и нашите купувачи потпирајќи се на стремежот за сигурност, комфор, висок квалитет и секогаш современиот дизајн и стил и најважно од се – достапни цени за секого!  

Për ne

Mat Star është mark tregtare(brend tregtar)në më shumë se dhjetë shtete,ndër të cilat janë: Bullgaria, Maqedonia, Turqia, Greqia, Serbia, Franca, Shqipëria, Gjermania, Hungaria, Italia dhe Rumania. Paleta e prodhimeve të Mat Star përbëhet prej mbi 1000 artikujëve-këpucë klasike dhe atlete për çdo sezon, të prodhuara prej lëkurës natyrore ose artificiale, velurit ose nabukut, si dhe këpucë prej tekstilit, të cilat iu përgjigjen kërkesave dhe shijeve të ndryshme të blerësve. Mat Star është duke i pushtuar tregjet botërore.

Ne e përdorim forcën teknoligjike të fabrikave,në të cilat prodhohen këpucët për shitoret e Evropës perëndimore. Linjat e prodhimit me të cilat bashkëpunojmë kanë tradicion shumë vjeçarë për prodhimin e cilësisë dhe këpucëve moderne. Punojmë me ekipe dizajner të specializuar të ciët kujdesen për rehatin e këmbëve të juaja. Gjthëmonë i ndjekim trendet në rajonin e dizajnimeve të modeleve tona dhe zgjedhje e materialit për to.
Kualiteti i këpucëve MAT STAR përshtatet me standardet botërore ergonomike. Teknoligjia e lartë moderne dhe ekipi profesional janë garancion për mbajtjen e famës së markës tregtare. Ndërmarrja jonë është e suksesshme, sepse asnjëherë nuk i lëndojmë të drejtat e klientëve tanë.

Viziono ynë është: bashkëpunimi afatgjatë dhe i suksesshëm mes nesh dhe klientëve tanë duke pasur synim sigurinë, komfortin, cilësin e lartë dhe si çdo herë, dizajnin dhe stilin modern, e para segjithash-çmime të volitshme për secilin! 

About us

Mat Star ® is registered trade mark in more than ten states such as: Bulgaria, Macedonia, Turkey, Greece, Serbia, France, Albania, Germany, Hungary, Italy and Romania. With big range of products made of over 1000 commodities, classic and sport shoes for every season produced from natural and artificial leather, velour and nubuk, as well as shoes made of textile which satisfy different customers’ tastes, Mat Star ® conquers the markets all over the world!

We use the technological power of the factories where the shoes are produced for the Western Europe market. The production lines, that we cooperate with, have long tradition for production of quality and modern shoes. We have a team of professional designers which take care of the comfort of your feet. We follow the newest and most modern ideas in designing of our models and the choice of the materials.

The quality of the Mat Star ® shoes satisfies the world ergonomic standards. The high technological modern equipment and the team of professionals are the guarantee for keeping the image of our trade mark. Our company is successful because we never hurt our customers’ rights.

Our vision is: long term successful cooperation between us and the customers striving for safety, comfort, high quality and always the modern design and style; and the most important of all – low prices for everyone!

Location

Atanas Babata 12
Bit Pazar Skopje
Republic of Macedonia
click for map

Contact

+389 2 322 4350
+389 72 236 380
email: matstarmk@gmail.com
skype: fadimatmk

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries